آژیر اعلام حریق

کنترل پنل به محض دریافت یک پیام اضطراری از دتکتورها و یا کلیدهای اعلام اولین کاری که باید انجام دهد این است که اشخاص را از وضعیت اضطراری آگاه سازد. تجهیزات آژیر اعلام حریق بر دو نوع هستند، شنیدنی و دیدنی، وسایل آگاهسازی ساکنین شامل انواع آژیرهای دیدنی و شنیدنی ابتداییترین وسایل هشدار دهنده هستند. معمولترین dBA۹۰ نوع آژیر اعلام حریق، شنیدنی است. در مواردی که شنیدن صدا مشکل است یا اینکه نویز محیط بیشتر از میباشد و صدای اعلام شنیده نمیشود و یا در محیط حفاظت شده از اسباب ضد صدا استفاده میشود و یا شرایط بهگونهای است که باید از آژیرهایی استفاده کرد که بلندی صدای آنها میتواند به سیستم شنوایی ساکنین صدمه وارد کند از نوع دیدنی کمک گرفته میشود.

سیستمهای اعلام حریق را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد:

سیستمهای اعلام حریق متداول Conventional systems

سیستمهای اعلام حریق آدرس  پذیر Addressable systems

سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر آنالوگ Analogue addressable

سیستمهای مکشی Aspirated systems

سیستمهای اعلام حریق رادیویی Radio fire systems

سیستمهای اعلام حریق تصویربرداری Camera

تجهیزات اعلام حریق

کلیدهای اعلام حریق دستی (شستی اعلام حریق) (manual cal points)

استفاده از کلید اعلام دستی (شستی اعلام حریق) قدیمی ترین روش کشف و اعلام حریق است. چون صدای شخصی که متوجه حریق میشود امکان دارد به اندازه کافی بلند نباشد که از محیط خطر خارج شود، از سیستم اعلام دستی استفاده میشود. فلسفه عمومی طراحی این است که در مسیر فرار ایستگاههایی برای اعلام دیگران کار گذاشته شود و به این دلیل است که کلیدهای اعلام را در نزدیکی دربهای خروجی کریدورها یا اتاقهای بزرگ کار میگذارند. مزیت آژیر دستی این است که بهمحض اینکه حریق کشف شد با مطمئن ترین راه ساکنین از وضعیت اضطراری با خبر میشوند.

آژیرهای آژیر  (Sounders)

کنترل پنل بهمحض دریافت یک پیام اضطراری از دتکتورها و یا کلیدهای اعلام اولین کاری که باید انجام دهد این است که اشخاص را از وضعیت اضطراری آگاه سازد. تجهیزات آژیر بر دو نوع هستند، شنیدنی و دیدنی، وسایل آگاهسازی ساکنین شامل انواع آژیرهای دیدنی و شنیدنی ابتداییترین وسایل هشدار دهنده هستند. معمولترین dBA۹۰نوع آژیر، شنیدنی است. در مواردی که شنیدن صدا مشکل است یا اینکه نویز محیط بیشتر از میباشد و صدای اعلام شنیده نمیشود و یا در محیط حفاظت شده از اسباب ضد صدا استفاده میشود و یا شرایط بهگونهای است که باید از آژیرهایی استفاده کرد که بلندی صدای آنها میتواند به سیستم شنوایی ساکنین صدمه وارد کند از نوع دیدنی کمک گرفته میشود.

سنسور (دتکتور)  detectors

دنیای سنسور های ساختمان هوشمند میتواند دنیایی گیج کننده باشد. گزینه های مختلف و اطلاعات فنی زیادی از ابتدایی تا امکان ناپذیر وجود دارد.

ما برای معرفی انواع مختلف سنسور موجود و توضیح مزایای اصلی هریک، این لیستها را گردآوری کرده ایم.

دتکتور گرما  Thermal detectors

به زبان ساده، سنسورهای دما گرما را اندازه می گیرند تا تغییرات دما را تشخیص دهند. آنها سالها برای کنترل مواردی مانند گرمایش و تهویه مطبوع مورد استفاده قرار گرفته اند. اما به لطف ظهور اینترنت اشیا، کاربردهای بیشتری پیدا کرده اند.

به عنوان مثال، بسیاری از ماشین های مورد استفاده در ساخت و محاسبات به دما حساس هستند. و باید از آنها در برابر گرما محافظت شود. با استفاده از سنسورهای هوشمند دما، مشاغل می توانند کنترل های گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع را به صورت خودکار انجام دهند. تا شرایط ایده آل را حفظ کنند و به طور خودکار خرابی یا نقص را در صورت بروز تشخیص دهند.

دتکتور دود  Smoke detectors

سطح ذرات معلق در هوا و گازها را تشخیص می دهند. در صورتیکه از مدتها وجود داشته است، اما توسعه اینترنت اشیا باعث شده است که اکنون آنها می توانند مشکلات را بلافاصله به کاربران اطلاع دهند.

دتکتور دود نوری  Optical smoke detectors

انرژی الکترومغناطیسی از جمله برق و نور را اندازه گیری می کنند. از آنها در صنایعی مانند مراقبت های بهداشتی، انرژی و ارتباطات برای نظارت بر متغیرهایی از جمله نور، تابش، میدان الکتریکی و مغناطیسی و دما استفاده می شود.

دتکتور شعله  flame detector

اسباب نهچندان متداول در سیستمهای اعلام حریق هستند که نور مادونقرمز ماوراءبنفش و یا نور مرئی تولید شده بهوسیله آتش را تشخیص میدهند پس این دتکتورها برای تشخیص مرحله از مراحل حریق کاربرد دارند.  این حسگرها نیز برای مواردی که دود معمولی موجود در محیط باعث بروز خطا در حسگرهای تشخیص دودی میشوند و مواد قابل اشتعال موجود پس از احتراق ایجاد شعله میکنند (مانند مواد سوخت نفتی) مناسب میباشند و سریعتر از دتکتورهای دما جواب میدهند.

دتکتور دما  heat detector

به زبان ساده، سنسورهای دما گرما را اندازه می گیرند تا تغییرات دما را تشخیص دهند. آنها سالها برای کنترل مواردی مانند گرمایش و تهویه مطبوع مورد استفاده قرار گرفته اند. اما به لطف ظهور اینترنت اشیا، کاربردهای بیشتری پیدا کرده اند.

به عنوان مثال، بسیاری از ماشین های مورد استفاده در ساخت و محاسبات به دما حساس هستند. و باید از آنها در برابر گرما محافظت شود. با استفاده از سنسورهای هوشمند دما، مشاغل می توانند کنترل های گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع را به صورت خودکار انجام دهند. تا شرایط ایده آل را حفظ کنند و به طور خودکار خرابی یا نقص را در صورت بروز تشخیص دهند.

عنوان

رفتن به بالا