روش های کنترل سرمایش و گرمایش در ساختمان هوشمند

روش های کنترل ترموستات هوشمند برای کنترل سیستم سرمایش و گرمایش روزگاری ترموستات ها، دستگاه های مکانیکی ساده ای بودند. که برای ایجاد سیگنال در هنگام نیاز به روشن و خاموش شدن واحد، بر اصول مانند انحراف فلز حساس به دما متکی(NTC یا PTC) بودند. نه تنها ترموستات های تهویه مطبوع اکنون الکترونیکی و قابل [...]