کاربرد فناوری Wifi در خانه هوشمند

چکیده. با بلوغ مداوم فناوری WiFi و توسعه روزافزون خانه های هوشمند، استفاده از فناوری WiFi برای کنترل سیستم های خانگی توسط تلفن های هوشمند به بخشی مهم از زندگی مردم در آینده تبدیل خواهد شد. شرکت های زیادی به صنایع توسعه دستگاه های خانه هوشمند پیوسته اند. و همچنین شرکت های زیادی به صفوف [...]