شهر هوشمند

شهر هوشمند چیست؟ اصطلاح شهر هوشمند در اواخر قرن بیستم ابداع شد. ریشه در اجرای فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی کاربرپسند دارد که توسط صنایع بزرگ برای فضاهای شهری توسعه یافته‌اند. معنای آن از آن زمان برای ارتباط با آینده شهرها و توسعه آنها گسترش یافته است. شهرهای هوشمند آینده نگر، مترقی و دارای منابع کارآمد [...]