موقعیت یابی و نحوه نصب دتکتور دود و حرارت

نحوه نصب دتکتور دود و دتکتور حرارت برای ارائه هشدار بموقع در هنگام آتش سوزی، دتکتور دود باید در تمام مناطق محل حفاظت شده نصب شوند. نصب دتکتور دود و دتکتور حرارتی باید مطابق استاندارد NFPA 72 شامل تمام اتاقها، سالنها، محلهای انبار، زیرزمین، اتاق زیر شیروانی، انبارها و فضاهای بالای سقفهای معلق از جمله [...]