شرکت مهندسین هوشمند سازی کارن

سوابق موسسین شرکت کارن

ماموریت شرکت کارن

موسسین شرکت کارن

احمد معصومی
احمد معصومیمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
کارشناسی برق-الکترونیک و کارشناسی ارشد برق- مخابرات
10 سال سابقه اجرایی در سمت های کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی پروژه های نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم های کنترل، تاسیسات و مخابرات مترو تهران
علی ضرغامی
علی ضرغامیرئیس هیئت مدیره
کارشناسی برق-الکترونیک
15 سال سابقه اجرایی در سمت های مشاور، کارشناس، سرپرستی و مدیریت پروژه های نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم های کنترل، تاسیسات و مخابرات مترو تهران
ابوالفضل سلطانی
ابوالفضل سلطانینائب رئیس هیئت مدیره
کارشناسی برق-قدرت
10 سال سابقه اجرایی در سمت های کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی پروژه های نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم های کنترل، تاسیسات و مخابرات مترو تهران
ابوالفضل دزواره
ابوالفضل دزوارهسهامدار
کارشناسی و کارشناسی ارشد برق- الکترونیک
10 سال سابقه اجرایی در سمت های کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی پروژه های مخابراتی
محمود بیات
محمود بیاتسهامدار
کارشناسی کامپیوتر – نرم افزار
10 سال سابقه اجرایی در سمت های کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی پروژه های نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم های کنترلی

پروتکل های شرکت کارن

برندهای شرکت کارن

مجوز های شرکت مهندسین هوشمند سازی کارن

بازرگانی شرکت مهندسین هوشمند سازی کارن
جواز خدمات شرکت مهندسین هوشمند سازی کارن