مقالات شرکت مهندسین هوشمند سازی کارن

اینترنت اشیا در خانه هوشمند

خانه هوشمند

خانه هوشمند سیستم کنترل روشنایی کاهش توان مصرفی تا ۷۰ % شبیه‌سازی حضور در محل افزایش عمر مفید تجهیزات بهره گیری از بهتری...