توضیحات

آژیر سیستم اعلام حریق

کنترل پنل به محض دریافت یک پیام اضطراری از دتکتورها و یا کلیدهای اعلام اولین کاری که باید انجام دهد این است که اشخاص را از وضعیت اضطراری آگاه سازد.

تجهیزات آژیر اعلام حریق بر دو نوع هستند، شنیدنی و دیدنی، وسایل آگاهسازی ساکنین شامل انواع آژیرهای دیدنی و شنیدنی ابتداییترین وسایل هشدار دهنده هستند.

معمولترین dBA۹۰ نوع آژیر اعلام حریق، شنیدنی است.

در مواردی که شنیدن صدا مشکل است یا اینکه نویز محیط بیشتر از میباشد و صدای اعلام شنیده نمیشود و یا در محیط حفاظت شده از اسباب ضد صدا استفاده میشود و یا شرایط به گونه ای است که باید از آژیرهایی استفاده کرد که بلندی صدای آنها میتواند به سیستم شنوایی ساکنین صدمه وارد کند از نوع دیدنی کمک گرفته میشود.