توضیحات

رابط IP Interface در KNX برند ABB MDRC

رابط IP Interface در KNX، گذرگاه KNX را با شبکه اترنت متصل می کند.

رابط IP Interface از پروتکل KNXnet / IP برای برقراری ارتباط (Tunneling) استفاده می کند.

دستگاه های KNX را می توان از طریق LAN با استفاده از ETS برنامه ریزی کرد.

برای این دستگاه سرویس و بیشتر 5 سرور Tunneling در دسترس است. آدرس IP می تواند ثابت یا از طریق سرور DHCP دریافت شود.

تغذیه رابط IP Interface از طریق 12..30 ولت DC یا PoE (IEEE 802.3af کلاس 1).

کاتالوگ

اطلاعات اضافی راجع به کوپلر خط “line couplers”

اتصال دهنده ها از 3 طریق به شبکه های KNX کمک می کنند:

  • فیلتر کردن: براساس آدرسهای گروه از طریق جداول فیلتر (چندپخشی) و آدرسهای فردی (تک پخشی)
  • Hop Count
  • تأیید LL
    • فیلتر کردن

این فیلتر ترافیک در اتوبوس را بهینه می کند ، یعنی کوپلر خط line coupler اطمینان حاصل می کنند که تلگرام فقط در جایی که مفید باشد در آنجا ظاهر می شود. فیلتر کردن فقط توسط کوپلر خط “line coupler” انجام می شود نه توسط تکرارکننده ها.

  • تلگرام های multicast

آدرس مقصد هر تلگرام چندپخشی بررسی می شود. آدرس مقصد تلگرام چندپخشی یک آدرس گروه است. اگر آدرس گروه تلگرام در جدول فیلتر کوپلر خط line coupler ذکر شده باشد، این تلگرام از سمت اصلی به سمت ثانویه یا بالعکس کپی می شود.

جدول فیلتر یک کوپلر خط “line couplers” توسط ETS تعریف شده و به پیکربندی پروژه ETS بستگی دارد.

  • تلگرام های Unicast

آدرس مقصد هر تلگرام unicast بررسی می شود. آدرس مقصد تلگرام unicast یک آدرس اختصاصی است.

فیلتر کردن یک تلگرام unicast به موارد زیر بستگی دارد:

  • از آنجا که تلگرام می آید، یعنی آدرس منبع آن در این زمینه تعیین می شود
  • آدرس فردی اتصال دهنده ها

مثال

آدرس فردی اتصال دهنده = 1.1.0

تلگرام unicast از سمت اصلی با آدرس مقصد = 1.1.55 -> فیلتر نشده است

تلگرام unicast از سمت اصلی با آدرس مقصد = 1.0.55 -> فیلتر شده است

تلگرام unicast از طرف ثانویه با آدرس مقصد = 1.1.55 -> فیلتر شده است

تلگرام unicast از طرف ثانویه با آدرس مقصد = 1.0.55 -> فیلتر نشده است

  • Hop Count

Hop Count اطمینان حاصل می کند که تلگرام های چندپخشی هرگز به طور بی پایان در سراسر شبکه KNX حرکت نخواهند کرد حتی در صورت اشتباهات توپولوژیکی.