توضیحات

شستی سیستم اعلام حریق :

شستی اعلام سیستم حریق در حالت معمولی در ارتفاع ۱۲۰ تا ۱۴۰ سانتیمتر از کف نصب شوند.

فاصله شستی ها در راهرو های پهن و کم تردد بین ۳۰ تا ۴۵ متر. فاصله شستی ها در راهروهای پرتردد و باریک و راه پله بین ۱۵ تا ۲۵ متر.

در کنار هر درب یا راه پله خروجی ( در هنگام تخلیه ساختمان ) یک شستی نصب شود . استفاده از شستی در محلهای فرار و خروج و ابتدای راه پله .

کلیدهای اعلام حریق دستی

استفاده از کلید اعلام دستی (شستی اعلام حریق) قدیمی ترین روش کشف و اعلام حریق است. چون صدای شخصی که متوجه حریق میشود امکان دارد به اندازه کافی بلند نباشد که از محیط خطر خارج شود، از سیستم اعلام دستی استفاده میشود.

فلسفه عمومی طراحی این است که در مسیر فرار ایستگاههایی برای اعلام دیگران کار گذاشته شود و به این دلیل است که کلیدهای اعلام را در نزدیکی دربهای خروجی کریدورها یا اتاقهای بزرگ کار میگذارند. مزیت آژیر دستی این است که بهمحض اینکه حریق کشف شد با مطمئن ترین راه ساکنین از وضعیت اضطراری با خبر میشوند.