توضیحات

کنترل پنل مرکزی سیستم اعلام حریق

مساحت هر زون در کنترل پنل مرکزی سیستم اعلام حریق ۲۰۰۰ متر مربع می باشد .

حداکثر طول زون ۳۰۰۰ متر می باشد .

حداکثر تعداد المان های هر زون ( شامل شستی ، دتکتور و … ) ۲۴ المان است و بهتر است حداکثر ۲۰ عدد منظور گردد .

هر طبقه مسکونی می تواند بر روی یک زون قرار گیرد .

پیشنهاد می شود شستی اعلام حریق راهرو طبقات بر یک زون مجزا قرار گیرد .

در جاهائی که دارای ولتاژ القائی است ( اتاق ترانس ، سوئیچ و … ) میبایست از سیم روکشدار استفاده گردد .

سیم باید در لوله مستقل و مجزا باشد .